امـروزه ثابت شده عفـونت های دهان نه تنها ایجـاد مشکلات دهانی بلکه منشـاء

بیمـاری هـای حـاد و مـزمن متعـدد و خطـرناک هستند که درمان آنها مشـکل

و عوارض آنها غیرقابل جبران اسـت. معمـولا از یـک دنـدان درد و یا گـلودرد

چـرکـی در کـوتـاه مـدت تا  بیمـاری هـای قلبـی  (رماتیسـم قلبـی)، مفصلـی

(آرتریت روماتوئید)، عصبی(اسکلروز مغزی در سن جوانی)، پوستی(…) در دراز مدت تبدیل می گردند. لذا برای پیشگیری عوارض عدیده عفونت دهانی مخصوصا عفونت های استرپتوکوکی محصولات دنتول با توضیحات کامل تقدیم حضور همکاران می گردد. شرکت داروسازی خُرّمان با الهام گرفتن از طبیعت و استراتژی پیشگیرانه بر آن شده  است که محصولاتی را در راستای محافظت و بهبود عفونت های حلق و دهان در اختیار همکاران قرار دهد.

کارواکرول مواد مؤثره این محصولات می باشدکه خواص درمانی فراوانی دارد. این ماده یک ترکیب فنَُُلی ضدمیکروبی قدرتمند است که باعث از بین رفتن باکتری های مضر و بیماری زا می شود. کارواکرول باعث افزایش نفوذپذیری غشای سلولی باکتری و برهم زدن تعادل یونی دو طرف غشا و در نهایت منجر به تخریب غشا می شود. شواهد بالینی نشان می دهد که کارواکرول تورم و قرمزی را مهار می کند.

کارواکـرول مسیـر 2-cox را مـهار میکنـد. 2-cox عـامل اصلـی تـورم و قـرمـزی اسـت.

کارواکرول سبب افلیج مژکهای باکتری ها و ریزش آنها از سطوح ملتهب می گردد. لازم به یادآوری است که میکروبها به وسیله مژکها به سطوح ملتهب ناشی از سرماخوردگی چسبیده و ایجاد عفونت ثانویه می نمایند.