ساتورکس حاوی کارواکرول است که سبب بسته شدن کانال های کلسیمی و در نتیجه آنتی اسپاسمودیک است با همین خاصیت باعث شل شدن عروق و کاهش فشار خون در همان ساعات اولیه مصرف می شود. به طوریکه پس از مصرف، فردی که تحت فشار خون است از فشار رهایی  یافته  و از خطر سکته ناشی از پارگی عروق نجات پیدا می کند.

ترکیبات فنولی از جمله کارواکرول در محیط معده در حضور اسید کلریدریک با اسیدهای چرب غذایی ترکیب و آنها را به استر های غیر قابل جذب در روده تبدیل می کند بنابرین چربی های غذا را از چرخه جذب خارج کرده و از طریق روده دفع  می نماید. اگر ساتورکس یا کارواکرول بین وعده های غذایی مصرف شود یا به عبارتی دیگر در معرض اسیدهای چرب قرار نگیرد جذب خون می گردد. حضور کارواکرول در خون باعث جذب و حذف رادیکال های آزاد  و نهایتا باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدانی خون و حفاظت کبد، قلب و عروق می گردد. ساتورکس باعث کاهش ذخیره قندی کبد و  قند خون می شود. چنان چه تا یک ساعت بعد از مصرف ساتورکس، مواد غذایی یا قندی مصرف نشود چربی های سرگردان خون از جمله تریگلیسیرید ها شروع به سوخت و ساز کرده  و نهایتا مقدارشان در خون کاهش پیدا می کند که اصطلاحا کاهش چربی خون گفته می شود این امر منجر به کاهش فشار خون و کاهش چسبندگی پلاکت ها شده که هر دو از عوامل مهم ایجاد سکته های قلبی و مغزی  هستند.به عبارتی مصرف روزانه ساتورکس علاوه بر کاهش لحظه ای فشار خون، موجب مهار جذب چربی ها از روده و تشدید سوخت و ساز چربی ها در خون و نهایتا کاهش بیماری های وابسته به چربی خون از جمله فشار خون می گردد.

کینتیک کارواکرول: این ماده پس از جذب و اعمال اثرات ضد فشار و آنتی اکسیدانی خود 70 درصد از طریق کلیه ها  خارج می شود. یونوفور کارواکرول با اعمال اثر یونوفوری عوامل عفونت را مهار و سبب سلامت مسیر اداری شده و  باعث کاهش عفونت و پیشگیری و دفع سنگ های کلیوی نیز می شود.