افتخارات و دستاوردها

ششمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر ملی

دوازدهمین جشنواره تعاونیهای برتر

لوح زرین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

3 دهه مدیریت جهانی در حوزه سلامت

اولین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی