تولید و بسته بندی

واحد برنامه ریزی و تولید

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد

برنامه ریزی تولید چیست؟
برنامه ریزی تولید فرآیند شناسایی و جمع آوری الزامات بازار است که مجموعه خصوصیات محصول را شفاف می کند. برنامه ریزی تولید پایه تصمیم گیری نسبت به قیمت توزیع و فروش محصولات است و از مرحله ایده در مورد محصول آغاز به کار میکند تا به هنگامی که تولید آن صورت گرفته و به بازار عرضه شود. در واقع مفهوم برنامه ریزی تولید، مدیریت محصول در طول عمر آن است که می تواند همراه با استراتژی های بازارایابی (مانند بهبود محصول و یا حتی خروج از بازار) افزایش توزیع، تغییر قیمت ها باشد.
فازهای برنامه ریزی تولید:
برنامه ریزی تولید دارای فازهای زیر می باشد:
1. توسعه محصول
2. مطالعه بازار
3. تحقیق بازار
4. معرفی محصول
5 مدیریت طول عمر محصول
هدف
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها به منظور بهره برداري مناسب از عوامل توليد و تحويل بموقع محموله به مشتريان.
دامنه كاربرد
كليه محصولات و مواد اوليه و قطعات نيم ساخته.
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده سرپرست برنامه ريزي با همكاري مدير بازرگاني و برنامه ريزي مي باشد.
شرح روش:
اين روش اجرايي در سه بخش برنامه ريزي و كنترل توليد ، برنامه‌هاي مواجهه با موارد اضطراري و برنامه ريزي و كنترل كنترل موجودي  به شرح ذيل تشريح مي گردد.
الف- برنامه‌ريزي و كنترل توليد
1- سرپرست برنامه ريزي بر اساس سفارش ساخت ارسالي از واحد بازرگاني اقدام به صدور دستور كار و ارسال به واحد توليد مي نمايد.  سرپرست برنامه ريزي جهت محاسبه ظرفيت توليد شركت يدك ساز قالب با توجه به ماشين آلات و نيروي انساني، اقدامات ذيل را انجام مي دهد :
الف- ابتدا با ثبت زمانهاي توليد در هر ايستگاه كاري مطابق فرم ثبت زمان توليد (PL-F-001) ظرفيت استاندارد هر مرحله كاري محاسبه مي‌گردد .
ب- جهت تعيين زمان مورد نياز توليد هر محصول به كمك فرم FPC (PL-F-002) زمان مورد نياز جهت توليد هر محصول مشخص مي‌گردد .
ج- جهت محاسبه ظرفيت توليد در هر شيفت كاري و با توجه به پرسنل، به كمك فرم محاسبه ظرفيت سنجي توليد (PL-F-003) اقدام مي‌گردد .
د- جهت محاسبه ظرفيت توليد روز مطابق فرم جدول ظرفيت توليد (PL-C-001)‌ اقدام مي‌گردد .
و- در اين مرحله به كمك لي اوت ماشين آلات (EN-C-002) و جدول مواد بري قطعات (EN-C-082) مواد اوليه مصرفي هر محصول و مدت زمان جهت توليد محاسبه مي‌گردد و مشكلات بالانس خط در اين مرحله بررسي و رفع مي‌گردد .
تذكر : لازم به ذكر است مبناي كليه محاسبات در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و هفتگي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد بر مبناي ظرفيت‌هاي محاسبه شده برنامه‌ريزي مي‌گردد.
تبصره 1- زمان سنجي مراحل ساخت هر محصول توسط سرپرست برنامه ريزي با همكاري سرپرست توليد و مسئولين مونتاژ 1 و 2 درهر سال انجام شده و سوابق آن در فرم ثبت زمان توليد (PL-F-001) جمع بندي شده و در واحد برنامه ريزي نگهداري مي شود.
تبصره 2ـ ميزان مجاز توليد محصولات خارج از سفارشات قطعي مشتريان مطابق فرم موجودي اطمينان (PL-F-004) مي باشد .
تبصره3- سرپرست برنامه‌ريزي با همكاري مدير كارخانه و مدير بازرگاني  و برنامه ريزي كليه منابع و امكانات مورد نياز جديد را جهت تحقق برنامه  ساليانه پيش بيني نموده و پس از مطرح نمودن در جلسه مديران آنرا به تصويب مديرعامل مي رسانند.
3- براساس برنامه ساليانه ، ظرفيت توليد ( براساس زمان سنجي انجام شده) سرپرست برنامه ريزي  نسبت به تهيه برنامه تأمين قطعات/ مواد اوليه (PL-F-028) و برنامه ريزي قطعات (PL-F-006) اقدام مي نمايد.

تبصره 5- در برنامه هاي ماهيانه توليد، ذخيره احتياطي حداقل متناسب با قرارداد منعقده و انتظارات مشتريان در نظر گرفته مي شود.
5- سرپرست برنامه ريزي بعد از پايان هرماه نسبت به اصلاح برنامه توليدي ماهيانه (PL-F-032) با نظارت مدير بازرگاني و برنامه ريزي براساس سفارشات جديد مشتري (درصورت نياز) اقدام مي نمايد.
6- يك نسخه از برنامه ساليانه توليد و اصلاحات آن به سرپرست برنامه ريزي ارائه مي شود.
7- سرپرست برنامه ريزي براساس سفارش مشتري و برنامه تأمين قطعات (PL-F-028) و فرم برنامه ريزي سفارشات مشتريان (PL-F-014) نسبت به تنظيم  فرم دستور كار (PL-F-029) بنابر OPC (EN-C-001 ) اقدام نموده و به واحد هاي مرتبط  ابلاغ مي نمايد.
تبصره 6- درمواردي كه قطعات نياز به خدماتي مانند دوباره كاري و اصلاح داشته باشند سرپرست برنامه ريزي موارد را در فرم دستور كار (PL-F-029) به واحد مربوطه يا  مجوز كار (PL-F-054) به تأمين كنندگان ارجاع مي نمايدكه پس از انجام عمليات، اطلاعات مرتبط تكميل و نتيجه به مسئول انبار ارسال ميگردد.
تبصره 7- درصورتيكه اولويت دستوركار عادي باشد يعني در شرايط برابر با ديگر موارد با آن برخورد مي‌شود. و درصورتيكه اولويت فوري برروي دستوركار قيد شود يعني در اولويت اول با اين دستوركار مي‌باشد و بايد بلافاصله نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي آن اقدام نمود .
8 – سرپرست توليد با همكاري مسئولين قطعه سازي و مونتاژ بر اساس برنامه هفتگي ، برنامه روزانه توليد            (PL-F-008) را تكميل  و پس از اجرا، به سرپرست برنامه ريزي تحويل مي نمايد.
9- واحد توليد اطلاعات مربوط به تحقق توليد را در فرم دستور كار (PL-F-029) تكميل نموده وجهت بررسي و در صورت نياز اصلاح برنامه هفته هاي بعدي به واحد توليد ارجاع مي دهد. پس از بررسي مدير كارخانه فرم مربوطه به سرپرست برنامه ريزي تحويل گرديده و سرپرست برنامه ريزي جمع بندي موارد را در فرم برنامه ماهيانه (PL-F-032) ثبت مي نمايد.
10- سرپرست برنامه‌ريزي هر روز گزارش برنامه ريزي روزانه (PL-F-008) را دريافت نموده و برنامه هفتگي                (PL-F-010) را كنترل مي‌نمايد. در صورت وجود انحراف توليد از برنامه تعيين شده مشتري بمدت كمتر از 5 روز سرپرست برنامه‌ريزي  برنامه توليد هفتگي را به روز مي‌نمايد و در صورتي كه ميزان انحراف موجود بيش از 5 روز باشد، سرپرست برنامه‌ريزي اقدام به صدور فرم علل انحراف از برنامه توليد (PL-F-011) نموده و جلسه مديران تشكيل گرديده و پس از بررسي علل بروز مشكل و تصميم‌گيري در مورد نحوه رفع آن، مسئول اجرا جهت انجام اقدامات تعيين مي‌گردد و پس از انجام اقدامات انجام شده نماينده مديريت اثربخشي اقدامات را بررسي مي‌نمايد.
11- سرپرست برنامه ريزي خلاصه سفارش ساخت را در فرم كنترل سفارش ساخت (PL-F-016) ثبت و كنترل مي شود.
پيگيري و تحليل روند برنامه ريزي و اجراي توليد در جلسات با حضور مدير بازرگاني و برنامه ريزي ، مدير كارخانه انجام مي شود و نتايج جهت اصلاح برنامه (درصورت نياز ) به سرپرست برنامه ريزي  اعلام مي شود. دلايل انحراف از برنامه تحليل شده و اقدامات اصلاحي و پيشيگرانه  لازم تعيين و انجام مي شود.
ب- برنامه‌هاي مواجهه با موارد اضطراري
جهت مواجهه با موارد اضطراري و جلوگيري از ايجاد هر گونه خلل در تأمين قطعه به مشتري، شركت يدك ساز قالب براي نفرات و نيز ماشين آلات و تجهيزات توليد كه مي توانند اين مسئله را به مخاطره اندازد مطابق دستورالعمل مواجه با مواقع اضطراري (PR-W-001) عمل مي نمايد.

گزارشاتي كه در اين زمينه توسط مدیر برنامه ريزي بايد تهيه گردد شامل :
الف – محاسبه ميزان توليد واقعي به ظرفيت محاسبه شده دستگاه.
ب –  محاسبه ميزان مواد مصرفي به مواد برنامه ريزي شده.
ج –  نمودار توقفات دستگاه به دلايل مختلف.
د ـ محاسبة ظرفيت محاسبه شده به ظرفيت واقعي دستگاه (با هماهنگي واحد تعميرات).
ج- برنامه ريزي و كنترل موجوديها
1- مدیر برنامه ريزي با نظارت مدير بازرگاني و برنامه ريزي براساس سفارشات ، موجودي انبار و برنامه توليد نسبت به تنظيم فرم برنامه تأمين مواد اوليه / قطعات/ خدمات (PL-F-028) بر اساس اطلاعات  فرم مواد براي قطعات اقدام مي نمايد.
2- تأمين قطعات و مواد بنابر درخواست سرپرست برنامه ريزي توسط واحد بازرگاني بنا به روش اجرايي خريد (PU-P-007 ) و بر اساس فرم برنامه ريزي قطعات (PL-F-006) مورد نياز انجام مي شود. جهت تأمين قطعات از تأمين كنندگان، ابتدا فرم پيش بيني 6 ماهه تأمين كنندگان (PL-F-012) به تأمين كننده ارسال شده و تحويل قطعات پس از ارسال فرم مجوز كار(PL-F-054) به تأمين كنندگان انجام مي‌شود. سوابق تحويل به موقع تامين كنندگان توسط واحد بازرگاني در فرم ثبت سوابق عملكردي تامين كنندگان (PL-F-066) ثبت مي گردد.
3- مدیر برنامه ريزي با همكاري واحد بازرگاني فرم محاسبه زمان پيشبرد تامين كالا در برنامه ريزي
را تهيه نموده و در دوره هاي شش ماهه آن را به روز مي نمايد
در شرکت دارو سازی خرمان واحد برنامه ریزی تولید با محوریت برنامه ریزی و پشتیبانی فنی واحد ساخت و بسته بندی محصولات با حدود 40نیروی انسانی متخصص در زمینه های بسته بندی و تولید داروهای این شرکت مشغول به کار میباشند وظیفه اصلی واحد برنامه ریزی سفارش مواد اولیه و بسته بندی و داشتن چک لیست های مختلف در جهت پیشبرد کارهای واحد تولید و بسته بندی جهت بالا بردن بهره وری و راندمان کاری شرکت میباشد .
شرکت دارو سازی خرمان با توجه به دستگاه های به روز و مدرن در عرصه دارور سازی ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه های دارو سازی و کارهای آزمایشگاهی و تزریق پلاستیک و گلخانه های پیشرفته دارد

ظرفیت خالی

تعدا دستگاه

ظرفیت در هر شیفت 8ساعته

نام دستگاه

ردیف

2 شیفت

1عدد

3000لیتر

پرکن 8 نازله

1

2 شیفت

2عدد

8000پماد

پرکن پماد

2

دوشیفت

2عدد

11000

پرکن قطره

3

دو شیفت

2عدد

8000

پرکن خمیر

4

3 شیفت

1عدد

90000عدد

دستگاه پرس قرص

5

2 شیفت

4عدد

12000

دستگاه تی بک

6

2 شیفت

1عدد

5000پک

دستگاه مولتی وکیوم سرنگ

7

2شیفت

2عدد

6800عدد

دستگاه لیبل زن اتومات

8

1 شیفت

6عدد

1000شات

دستگاه تزریق پلاستیک

9