12
مارس

مسکن فوری درد دندان

دنتول با مهار گیرنده های درد سبب تسکین درد موضعی همچون درد ناشی از پوسیدگی دندان میگردد. در کمتر از ۳۰ ثانیه درد را کاملا از بین برده و با کشتن میکروبهای موضع عفونی عمل پوسیدگی و درد را مهار کرده و به بیمار فرصت می دهد تا در زمان مناسب به دندانپزشک مراجعه نماید، تا زمانیکه دنتول استفاده می شود کانون درد و عفونت دندان غیر فعال شده و پوسیدگی پیشرفت نمی کند.