تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی خرمان در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی، به عنوان متولی مطابق با آئین نامه های استاندارد با استفاده از دستور العمل های کنترل ضمن تولید و بازرسی و ردیابی محصول با آنالیز انبارش و بهبود روش بهینه تولید، اهتمام به امر تحقیق و توسعه با رویکرد افزایش ظرفیت و توان عملیاتی از طریق ارتقا و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز با سیستمی کار آمد جهت پایش فرآیندها بنا نهاده شده است.

ممیزی کل سیستم از تولید تا کنترل و توزیع و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت دارویی در راستای هدف والای مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان از اهداف والای شرکت می باشد. شرکت بکارگیری مدیریت جامع کیفیت (TQM)، مدیریت ریسک کنترل (QRM) ، و مرور کیفیت محصولات (RQR)، را لازمه کار خود داشته و مستند سازی و معتبر سازی و ارتقاء اهداف پیشرو در راستا اهداف زیرگام برمی دارد.

  • مراقبت و نگهداری کلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 2015:9001 ISO
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025
  • زمینه سازی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کنترل آماری فرآیندهای ( SPC )
  • برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام، پایش و اندازه گیری محصول بر طبق طرح های کنترلی
  • هماهنگی و انجام ممیزی های داخلی و آماده سازی جهت انواع ممیزی ها
  • بررسی انحراف از استانداردهای قابل قبول و آنالیز تجزیه و تحلیل علل بروز ضایعات و نارسایی احتمالی
  • سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش های عمومی و تخصصی
  • نظارت بر کالیبراسیون، نگهداری و کنترل تجهیزات
  • محافظت از کسب و کار و بهبود کیفیت محصول
  • هماهنگی جهت اجرای جلسات بازنگری مدیریت