اثرات ضد قارچی اسانس مورد بر روی ORAL CANDIDIASIS در رت های IMMUNOSUPRESSED

مقدمه:  شناسايي و كاربرد اسانس هاي گياهان دارويی میتواند در مقابله با مقاومت دارويي به عفونتها مفيد باشد.

هدف : ارزيابي اثر ضد قارچي اسانس مورد (Myrtus communis L.) بر كانديديازيس دهاني در رت هاي ايمونوساپرس.

مواد و رو شها : به روش تقطير با آب، اسانس مورد  سبز استخراج شد و نوع و ميزان تركيبهاي تشكيل دهنده اسانس توسط دستگاه های GC و GC/MS  مشخص گرديد. MIC اسانس مورد  و نيستاتين با استفاده از روش  macrodilution معین شد.

35 موش با وزن 20± 200  گرم به صورت تصادفی در 5 گروه درماني 7 تايي شامل  (1) گروه دارونما، (2) گروه مورد درمان با اسانس مورد (3) گروه مورد  درمان  با نيستاتين، (4) گروه غير ايمنوساپرس ولي آلوده و (5) گروه ايمنوساپرس غير آلوده.

عامل بيماري از يك ايزوله كانديدا آلبيكنس با خصوصيات بيمار يزايي قوي از يك بيمارمبتلا به واژينيت حاد تهيه شد. سطح عفونت و تعيين اثرات درماني توسط روش هاي ميكروبيولوژيكي و هيستوپاتولوژيكي و معاينات باليني ارزيابي شد.

نتايج:  آلفا پينن ، ليمونن ، 1و 8 سينئول ، لينالول، آلفا ترپينول و لينالئول استات از تركيبات عمده اسانس مورت سبز بودند. MIC  اسانس مورت سبز و نیستاتین در برابر mg/ml 2, Candida albicans و mg/ml 4 تعيين شد.

ارزيابي هاي ميكروبيولوژيك و هيستوپاتولوژيك نشان داده است اسانس مورد به طور معنی داری تاثیر بازدارندگی روی Candida albicans (p<0.01) دارد. با این حال همچنان مناطق محدودی آلوده به عفونت در برخي از قسمتهای مخاط پشت زبان وجود داشته كه ممكن است به صورت نهفته باقي مانده و باعث عود بيماري شوند.

نتيجه گيري:  درمان با اسانس مورد سبز با غلظت2 برابر MIC  براي ريشه كني كانديديازيس دهاني دررت های  ايمنوساپرس کافی نبوده. بنابراين، بايستي دوزهاي بيشتر از 2 برابر MIC  به منظور ریشه کن کردن کامل کاندیدیاز مورد ارزيابي قرار گيرد.

Background: Characterization and application of medicinal plants essential oils may be useful in counteracting drug-resistant infections.

Objective: To evaluate the antifungal efficacy of myrtle (Myrtus communis L.) essential oils on oral candidiasis in immunosuppressed rats.

Methods: The essential oil of myrtle was extracted by hydrodistillation method and its components and content were recognized by GC and GC-MS apparatuses. The MIC of essential oil and nystatin was determined by broth macrodilution procedures. Thirty five rats weighting 200±20 g was randomly arranged in 5 treatment groups including: (1) placebo group, (2) myrtle essential oil-treated group (2-fold MIC), (3) nystatin-treated group, (4) Non-immunosupressed-infected group, and (5) Immunosupressed-noninfected group. The strong pathogen was isolated from the vaginal secretion of a patient suffering from acute vaginitis. Infection level and therapeutic effects was evaluated by microbiological, histopathological methods and clinical examinations.

Results: Alpha-pinene, limonene, linalool, alpha-terpineol and linaleol acetate were main components of the essential oil. The MIC of the essential oil and nystatin was 2 mg/ml and 4 mg/ml against Candida albicans, respectively. Microbiological and histopathological evaluations indicated that the essential oil of Myrtus communis had significant activity against C. albicans (p<0.01). Of course, there was still limited area of infection in some region of mocusa in the back of tongues in which it can remain dormantly and result in illness appearing.

Conclusion: The treatment by myrtle essential oil at concentration of 2 fold MIC was not sufficient to remove completely oral candidiasis in immunosupressed rats. Therefore, it should be evaluated the doses of essential oil more than 2-fold MIC in the formulation in order to the completely eradication of candidiasis.

Author(s):  Najib zadeh t., Yadegari M.H.*, Naghdi Badi H., Salehnia A.