عصاره آبی

اثرات ضد التهابی و ضد درد عصاره آبی- الکلی مرزه خوزستانی جمزاد

هدف: گیاه مرزه خوزستانی جمزاد یک گیاه بومی بوده که بطور وسیعی در مناطق جنوبی ایران پراکنده شده است. این گیاه بعنوان ضد درد و ضد عفونی کننده در بین ساکنان مناطق جنوبی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

روش: ابتدا عصاره آبی- الکلی گیاه مرزه خوزستانی آماده شده و سپس اثر ضد التهابی و ضد درد آن بوسیله آزمایش ادم پنجه پای موش ناشی از کاراژینان و فرمالین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: فعالیت ضد التهابی مشابهی بین عصاره آبی- الکلی گیاه مرزه خوزستانی (150 میلی گرم/کیلوگرم) و ایندومتاسین (4 میلی گرم/کیلوگرم) در آزمایش کاراژینان مشاهده شد. عصاره گیاه فعالیت ضد درد را در شرایط وابسته به دوز (10 الی 150 میلی گرم/کیلوگرم) در فاز دوم آزمایش فرمالین که قابل مقایسه با داروی مورفین است (3 میلی گرم/کیلوگرم)، نشان داد.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه تائید نمود که فعالیت ضد التهابی و ضد درد مرزه خوزستانی قابل مقایسه با ایندومتاسین و مورفین می باشد. همچنین، حضور فلاونوئیدها، استروئیدها و اسانس ها بویژه کارواکرول و تانین میتواند مسئول اثرات ضد التهابی و ضد درد این گیاه باشد.

An anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of hydroalcoholic extract of Satureja khuzistanica Jamzad extract

Purpose: Satureja khuzistanica Jamzad (Lamiaceae) is an endemic plant that widely distributed in the southern parts of Iran. This plant has been used as analgesic and antiseptic among the inhabitants of southern parts of Iran.
Methods: The Satureja khuzistanica hydroalcoholic extract was prepared and its anti-inflammatory and anti-nociceptive effects were investigated using the carrageenan-induced rat paw edema and formalin test.
Results: A similar anti-inflammatory activity was seen between S. khuzistanica hydroalcoholic extract (150 mg/kg; i.p.) and indomethacin (4 mg/kg; i.p.) in carrageenan test. The extract showed anti-nociceptive activity in a dose dependent (10-150 mg/kg) manner at the second phase of formalin test which was comparable with morphine (3 mg/kg). Conclusion: This study confirms that anti-inflammatory and anti-nociceptive properties of S. khuzistanica are comparable to those of indomethacin and morphine. Presence of flavonoids, steroids, essential oil, mainly carvacrol and tannin might be responsible for anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of this plant.

Massoud Amanlou1, Fariba Dadkhah1, Alinazar Salehnia1, Hassan Farsam1, Ahmad Reza Dehpour2

1Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Received 2 November 2004, Revised 17 January 2005, Accepted 4 February 2005, Published 20 April 2005