فعالیت آنتی باکتریایی اسانس Satureja Khuzistanica Jamzad در برابر پاتوژن های خوراکی

معرفی:

ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه بومی ایرانی با نام ، Satureja Khuzistanica Jamzad ) SKJ) هنگامی که به عنوان ضد عفونی کننده درون کانال و دارو تجویز می شود.

مواد و روش ها:

فعالیت ضد میکروبی و حداقل غلظت مهاری (MICs) اسانس SKJ با و بدون هیدروکسید کلسیم (CH) در برابر یازده باکتری هوازی، میکروآرروفیلی و بی هوازی ارزیابی شد. ارزیابی با روش agar dilution  وwell diffusion  انجام شد. نتایج توسط یک ناظر مستقل اندازه گیری و ثبت و داده ها با استفاده از آزمون t مستقلا تحليل شدند.

نتایج:

MIC برای هشت گونه در 0.31 میلی گرم / میلی لیتر اسانس ثبت شد. به نظر می رسد Pseudomonas aeruginosa با مقدار 1.25میلی گرم در میلی لیتر  MIC مقاوم ترین باکتری است. در حالی که تنها 0.16 میلی گرم بر میلی لیتر اسانس برای مهار رشد Bacillus subtilis و Staphylococcus aureus کافی بود. ناحیه مهار شده آنتی سپتیک اسانس (در 0.31 میلی گرم / میلی لیتر) با E. faecalis در روش well diffusion  ، 13 میلی متر بود؛ که با بازدارندگی  12.5میلی متر در tetracycline disc  (30 میکروگرم) قابل مقایسه بود. در ترکیب اسانس و پودر هیدروکسید کلسیم هیچ اثر سینرژیکی یافت نشد.

نتیجه:

اسانس SKJ با غلظت 0.31 میلی گرم در میلی لیتر در برابر بسیاری از پاتوژن های خوراکی از جمله E. faecalis موثر است.

کلید واژه ها:

فعالیت ضد باکتری؛ Carvacrol؛ اسانس؛ Satureja Khuzistanica Jamzad

Antibacterial activity of endemic Satureja Khuzistanica Jamzad essential oil against oral pathogens.

 

Abstract

 

INTRODUCTION:

To assess the antibacterial effects of an Iranian endemic essential oil, Satureja Khuzistanica Jamzad (SKJ) when used as an intracanal antiseptic and interappointment medicament.

MATERIALS AND METHODS:

Antimicrobial activity and minimum inhibition concentrations (MICs) of SKJ essential oil with and without calcium hydroxide (CH) against eleven aerobic, microaerophilic and anaerobic bacteria were assessed. The evaluation was carried out by agar dilution and well diffusion methods. The results were measured and recorded by an independent observer. Data were analyzed statistically using student t-test.

RESULTS:

The MIC for eight species was recorded in 0.31 mg/mL of essential oil. Pseudomonas aeruginosa with a MIC value of 1.25 mg/mL appeared to be the most resistant bacterium; while only 0.16 mg/mL of essential oil was sufficient to inhibit the growth of Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. The inhibition zone of the antiseptic oil (at 0.31 mg/mL) with E. faecalis in the well diffusion method was 13 mm; this was comparable with 12.5 mm inhibition zone value of the tetracycline disc (30 µg). No synergistic effect was found in combination of essential oil and CH powder.

CONCLUSION:

SKJ essential oil with the concentration of 0.31 mg/mL is effective against most of oral pathogens including E. faecalis.

KEYWORDS:

Antibacterial activity; Carvacrol; Essential oil; Satureja Khuzistanica Jamzad.

Seghatoleslami S1Samadi NSalehnia AAzimi S.

Iran Endod J. 2009 Winter;4(1):5-9. Epub 2009 Jan 7