پدیکولوزیس(آلودگی به شپش)

یکی از معضلات جامعه امروزی آلودگی به شپش است، شرکت خرمان مطالعاتی را در جهت شناسایی دقیق و راههای کنترل سالم آن را به هموطنان تقدیم می نماید.

مقاله میرتودرم