فعالیت آنتی باکتریایی اسانس Satureja Khuzistanica Jamzad در برابر پاتوژن های خوراکی

معرفی: ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه بومی ایرانی با نام ، Satureja Khuzistanica Jamzad ) SKJ) هنگامی که به عنوان ضد عفونی کننده درون کانال و دارو تجویز...

ادامه مطلب