بیماری‌های زنان

  • رکتول

    نام تجاری: رکتول نام ژنریک: میرتول 5 درصد دسته دارویی: بیماری های رکتو واژینال شکل دارویی: پماد ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورت استخراج از گیاه (Myrtus communis) معرفی...

    ادامه مطلب
  • میرتولئــا

    نام تجاری: میرتولئا نام ژنریک: میرتول 5 درصد دسته دارویی: بیماری های زنان شکل دارویی: پماد ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورد  استخراج از گیاه ( Myrtus communis) معرفی دارو:...

    ادامه مطلب