دنتول

مسکن فوری درد دندان و ضدعفونی‌کننده دهان فرمول این دارو در اختیار داروسازی خرمان بوده و این شرکت برای اولین بار دردنیا بر اساس تحقیق برروی یک گیاه اندمیک...

ادامه مطلب