آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت داروسازی خُرّمان شامل آزمایشگاه های:
کنترل حین تولید ، آزمایشگاه شیمی (شیمی تجزیه کلاسیک،شیمی تجزیه دستگاهی) ، میکروبیولوژی و بخش مستندات است .کلیه کنترل های مربوط به مواد اولیه و لوازم بسته بندی، محصولات نیمه ساخته و محصولات نهایی توسط این واحد صورت می پذیرد. 
- کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات براساس دستورالعمل های مراجع معتبر دارویی از قبیل BP  , USP  و در بعضی موارد روش های In-house  است. 
- کنترل شرایط محیطی و میکروبی بخش های تولید ،کنترل میکروبی آب ، مواد اولیه ، محصولات و برخی مواد دیگر توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی کنترل کیفیت انجام شود.
- آزمایشگاه کنترل حین تولید یا IPQC( In-process quality control ) عهده دار نظارت بر کلیه قسمت های تولید  و بسته بندی  به منظور اطمینان از جاری بودن قوانین GMP در کلیه مراحل تولید، از توزین مجدد تا بسته بندی محصول نهایی است. 
- بخش مستندات آزمایشگاه کنترل کیفیت روش های استاندارد کاری ، دستورالعمل ها و برگه های آنالیز (مواد اولیه ، محصولات) را تهیه و به روز رسانی آنها براساس جدیدترین ویرایش منابع را انجام می دهد. 
فعالیت های کنترل کیفیت:
- واحد بازرگانی قبل از تهیه مواد اولیه و اقلام بسته بندی مورد نیاز برای تولید نمونه های تولیدکنندگان مختلف را برای ارزیابی به آزمایشگاه کنترل کیفیت ارسال می دارد . پس از انجام آزمایش های مربوطه و تائید نمونه ، واحد بازرگانی اقدام به خرید محموله می نماید. 
- پس از انتقال محموله به شرکت کارکنان آزمایشگاه کنترل کیفیت بر اساس دستورالعمل نمونه برداری معتبر، از محموله نمونه برداری نموده و نمونه را به آزمایشگاه شیمی و در صورت نیاز به آزمایشگاه میکروبیولوژی انتقال می دهد . پس از تائید محموله های تست شده ، واحد  برنامه ریزی و انبارها برای تولید محصول برنامه ریزی می نماید. 
- در حین انجام مراحل تولید با توجه به مشخصات هر یک از اشکال دارویی کنترلهای حین تولید صورت می گیرد . پس از اتمام فرایند تولید از محصول نهایی نمونه برداری به عمل آمده و کلیه آزمایش های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی در صورت نیاز بر روی آنها انجام می شود. 
- آزمایشگاه کنترل کیفیت مسئولیت دارد پارامترهای قابل ارزیابی محصولات جدید را بر اساس منابع معتبر و یا روش آنالیز دریافتی از واحد تحقیقات نخستین سری تولید صنعتی محصولات جدید به همراه واحد تحقیقات و واحد تضمین کیفیت کنترل نماید.
- انجام تست های ادواری از دیگر فعالیت های آزمایشگاه کنترل کیفیت است. این آزمایش ها حداقل بر روی سه بچ از هر محصول انجام می گیرد و تا یک سال پس از تاریخ انقضای محصول ادامه می یابد.
- حضور کارکنان متخصص و آموزش دیده از نقاط قوت آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت داروسازی خُرّمان است که بدین ترتیب این واحد را قادر به انجام کلیه آزمایش ها براساس آخرین ویرایش مراجع معتبر داروسازی می نماید. 
- آزمایشگاه های کنترل کیفیت دارویی شرکت داروسازی خُرّمان،  با پیشرفته ترین امکانات جهت تمامی آزمایش های لازم تجهیز شده است که از مهمترین آن ها شامل: 
1)      دستگاه HPLC
2)      دستگاه  GC
3)      دستگاه Atomic Absorption  
4)      ست کامل کلونجر 
5)      ست کامل سوکسله
6)      دستگاه UV-Visible 
7)      دستگاه آون تحت خلاء
8)    دستگاه GC-MS  
-  آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت خُرّمان، با توجه به بهره گیری از فضای مناسب،  تجهیزات پیشرفته و مجهز، پرسنل متخصص و کار آزموده موفق به اخذ پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد و پروانه بهره برداری از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی گردیده و به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد و آزمایشگاه آکرودیته شناخته شده است.